Изпълнителният директор на “Златни пясъци” АД отговори на кмета на Варна за незаконните търговски обекти в курорти
Изпълнителният директор на “Златни пясъци” АД отговори на кмета на Варна за незаконните търговски обекти в курорти
Slide
Slide
Slide
Slide

Златни пясъци. Ръководството на „Златни пясъци“ АД излезе със становище по повод огласеното писмо на кмета на  Община Варна до Министерството на регионалното развитие и Министерството на туризма по въпроса за  преместваемите обекти за търговия в к.к. „Златни пясъци“. Ето и позицията на дружеството, подписана от изпълнителния директор Кирил Кирилов:

На 26 април тази година Община Варна публикува пресинформация за изпратено от кмета писмо до министъра на туризма и министъра на регионалното развитие и благоустройството относно поставените на територията на к.к. “Златни пясъци“ преместваеми обекти за търговия.

Кметът на Общината очевидно не иска да приеме, че има законов ред за поставяне на преместваеми обекти на територията на морските национални курорти, който е установен в чл. 13, ал. 3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, а не в наредбата на Общинския съвет. Курортен  комплекс „Златни пясъци“  е национален курорт. Законовите разпоредби не изискват схемите за разполагане на преместваемите  обекти в к.к „Златни пясъци“, включително и на територията на морския плаж, да се изготвят и внасят за съгласуване в Министерството на туризма от Общината. Наредбата за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ на Общински съвет Варна, издадена на основание чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, е неприложима в този случай. Съдържащите се в нейния чл. 38 изисквания относно к.к. „Златни пясъци“ и к.к. „Св.св. Константин и Елена“ не съответстват на закона, противоречат на посочената по-горе разпоредба на чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК. Схемите се изготвят и представят в МТ от лицата, които целят да получат право за поставянето на обектите. В този смисъл са мотивите на постановените от съда на две инстанции съдебни решения и съдържащите се в тях задължителни указания към компетентния орган от администрацията на Община Варна за издаване на исканите от нас разрешения.

Несъстоятелен е и доводът, че министърът на туризма не е взел становище, а е трябвало да отмени като незаконосъобразни нашите схеми за преместваеми обекти. С този свой аргумент кметът отново се разминава със закона. Съгласуването на схемите по нашето искане за издаване на разрешение е административен акт по смисъла на закона, издаден  от компетентния орган, и този акт е стабилен. Неговото отменяне или изменение може да стане само на основание  разпоредбите на закона, а не на основание публично оповестеното желание на варненския кмет.  

Обичайно за позицията на кмета в така сложилите се спорни според него  отношения, в подкрепа на разбирането за прилагане на закона, отново са изтъкнати  аргументи от областта на естетиката на градската среда. Така изложените аргументи в настоящия казус нямат нищо общо с правото.  

Обръщаме внимание отново, по повод постоянно изтъкваното обстоятелство за изтеклите преди две години  разрешенията за преместваемите обекти в к.к. „Златни пясъци“ , на факта, че повече от две години преписките по нашите искания за издаване на нови разрешения се намират в администрацията  на Общината.      

Писмото на кмета, според предоставената от Общината информация за съдържанието му, за поред път показва неговото намерение  да не се съобразява със закона и с решенията на съда. Доводите са далеч от смисъла на закона, поради което ние не допускаме, че те се  основават на разбирането за тълкуване и прилагане на действащото право  от юристите на  общинската администрация. Очевидно кметът се води  от други съображения, които са извън правото.  Крайно време е да разбере, че отношенията между „Златни пясъци“ АД и Общината в този предизвикан от него спор могат да бъдат основани единствено на закона.    

Сподели публикацията