Slide
Slide

Сандански. Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански проведе три кръгли маси в рамките на проект CapTour на тема: „Иновации, екстраверсия и Корпоративна социална отговорност“. Събитието беше насочено към заинтересовани страни от сектор „Хотелиерство“, „Ресторантьорство“ и „Туроператорска и агентска дейност“ от област Благоевград. Бяха поканени и гост-лектори.

За всяка една от кръглите маси бяха изготвени доклади, публикации, работни и информационни материали. Във връзка с плана за комуникация, Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански разработи печатни и електронни информационни рекламни материали – дипляни, постери, рол банери, папки, блок-нотове, и излъчва информационни рекламни съобщения и бюлетини в медиите.

Предстои реализиране на специализирани обучения за повишаване на уменията, работни семинари с включени учебни посещения, изпълнение на схема за подкрепа с включени индивидуални, групови консултации и наставничество.
Реализацията ще започне с подбор на обучаемите лица на територията на област Благоевград. Ще бъдат включени представители и служители на новосъздадени предприятия, бъдещи предприемачи, съществуващи предприятия, самостоятелно заети лица и предприемачи в туристическия сектор.

Проектът CapTour се състои от набор от действия, които ще бъдат изпълнени за период от 2 години, с крайна цел да се засилят ключовите фактори, влияещи върху предприемаческия успех в туристическата индустрия в трансграничния район. Фокусира се върху малките и средни предприятия (МСП) от този сектор, тъй като тяхното място и роля в туристическата и хотелиерската индустрия, имат голямо влияние върху социално-икономическото развитие на трансграничния район.

CAPTOUR ИМА ЗА ЦЕЛ:
• Подобряване на средата за предприемаческа подкрепа за бизнеса в туристическия сектор, която подхранва предприемачеството и предприемачите (включително стартиращи фирми), чрез предоставяне на услуги, съобразени с техните реални нужди (например предоставяне на персонализирани услуги за подкрепа) и чрез реализиране на дейности, насочени към изграждане на бизнес мрежи;
• Укрепване на трансграничните бизнес възможности в туризма чрез реализиране на конкретни дейности като реализиране на секторни кръгли маси, изграждане на мрежови бизнес форуми, учебни посещения, тематични семинари и накрая създаването на бизнес форум като място за среща на бизнеси, активни във веригата на стойността на туризма.
• Подобряване на уменията и изграждането на капацитет в туристическия сектор, чрез реализиране на обучения за повишаване на уменията, кратки сесии за повишаване на бизнес уменията, сесии на консултантски групи и предоставяне на персонализирани услуги за подкрепа, и бизнес коучинг за предприемачи.

СДРУЖЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ, РЕСТОРАНТЬОРИТЕ И ТУРОПЕРАТОРИТЕ – САНДАНСКИ, в партньорство с Федерация на хотелиерите в Гърция, Университет на Македония (/Комитет за научни изследвания/ Катедра Счетоводство и Финанси) и Съюз на родопските хотелиери и ресторантьори, изпълнява проект „Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона“ с акроним CapTour, изпълняван в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020.

Проектът е съфинансиран от ЕФРР и националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество INTERREG VA „Гърция-България 2014-2020“

Сподели публикацията