Златни пясъци, лято 2022

Златни пясъци. Брифингът на кмета на Община Варна на 17 март  отново показа намерението му проблемът с преместваемите обекти в курортен комплекс „Златни пясъци“ да се разглежда като следствие от виновно поведение на всички други органи и лица, но не и на ръководената от него общинска администрация. Това се казва в нова позиция на изпълнителният директор на „Златни пясъци“ АД Кирил Кирилов, изпратена до медиите днес. Ето и цялото становище:

Фактите отново бяха интерпретирани едностранно и манипулативно, изнесоха се множество неверни твърдения. Правните разяснения заобикаляха приложимите разпоредби на закона. Всячески се отклоняваше темата за отговорността на общината за бездействието ѝ в едно основаното на закона административното производство, в което дружествата от икономическата група „Златни пясъци“ АД поискаха издаване на индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от Административнопроцесуалния кодекс, а администрацията на Община Варна превърна искането ни в конфликт. Конфликт, който е основан на практиката на общинската администрация на избирателното прилагане на закона при издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти за търговия и одобряване на подробни устройствени планове в курортния комплекс „Златни пясъци“ и за територията на град Варна. По наша информация през последните три години за територията на к.к. Златни пясъци“ са издадени около 50 разрешения за поставяне на преместваеми обекти на трети лица. Известно ни е също, че в Община Варна отлежават без каквото и да било движение от 7-8 години проекти за подробни устройствени планове във връзка с инвестиционни намерени на собственици на терени.
Брифингът на кмета внесе нови манипулативни твърденията по решения от съда спор, като тези за незаконосъобразно одобряване на схемите за разполагане на преместваеми обекти от заместник- министър на туризма и за тяхната невалидност. Общоизвестна практика, основана на установената в закона възможност, е органите на изпълнителната власт да упълномощават заместниците си за изпълнение на определи правомощия. Общоизвестно е също, че тази практика се прилага и в Община Варна. Кметът често се ползва от нея, възлагайки на своите заместници подписването на документите, засягащи права и интереси на гражданите и фирмите. Интересно обстоятелство в настоящата ситуация е, че в административното производство пред общината и пред съда администрацията не се позова на факта, че схемите по чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК на „Златни пясъци“ АД са одобрени от заместник-министър, а не от министъра на туризма. Общината досега не е твърдяла, че схемите са издадени в противоречие със закона. Това твърдение се появи едва след влизане в сила на съдебните решения. В подкрепа на тезите си кметът се опитва да внуши също, че министърът на туризма трябва да отмени одобрените през 2020 г. схеми за поставяне на преместваеми обекти. Кметът, въпреки опита му на орган на изпълнителна власт, забравя или умишлено пропуска института на стабилността на влезлия в сила административен акт, какъвто в този случай е актът на заместник-министъра на туризма. Министърът не може да отмени влязлото в сила одобряване на коментираните схеми, тъй като административното производство е приключило. Юристите на общината трябва да са наясно с липсата на тази възможност.
Странно и невярно беше обяснението на зададен въпрос, че влезлите в сила съдебни решения, с които се отменят отказите по нашите заявления, не указвали как трябва да действа администрацията на общината. В двете решения на Административен съд-Варна се съдържат констатации за незаконосъобразното бездействие на администрацията на общината, дадени са указания за прилагането на закона и е задължен административният орган да издаде исканите разрешения. Както е известно, първоинстанционните решения бяха потвърдени от Върховния административен съд. Съгласно Административнопроцесуалния кодекс тези указанията на съда са задължителни за административния орган. Кметът намери възможност и за неверни внушения по съдебното производство срещу бездействието на общината. Според него съдът бил разглеждал две години някаква процедура по въпроса, а съдебните решения били постановени твърде бързо, след като започнало да се говори за обектите в к.к. „Златни пясъци“. Фактите са други и са лесно установими. Делата бяха образувани през пролетта на 2022 год. и се насрочиха за разглеждане в обичайния срок в Административен съд-Варна. В процеса не бяха събирани доказателства извън представените с нашите жалби, делата се разгледаха в едно заседание поради липса на фактическа и правна сложност, съдебните решения се постановиха в месечен срок от заседанията. В касационната инстанция делата се разгледаха и решенията се постановиха също в обичайните срокове. Всички актове и решения на съдебните състави са публично достъпни на интернет-страниците на съдилищата. Подмятанията за наличие на намеса в делата са неуместни.
Несъответна със закона и твърде свободна беше интерпретацията на кмета въз основа на фотографии на понятието „преместваем обект“. Според него обектите в казуса не били преместваеми, защото не можели да се преместят. Терминът има своето законово определение в §5, т. 80 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и то е значително по-широко и по-ясно от обяснението, което се даде на брифинга. От друга страна, остава неясно защо едва след почти три години от внасяне на заявленията ни за издаване на разрешения администрацията обясни, че обектите не били преместваеми по смисъла на закона. Обръщаме внимание, че на показаните пред журналистите снимки обект в имот на „Златни пясъци“ АД беше само един, който не съществува понастоящем, премахнат е през пролетта на 2022 год. Останалите преместваеми обекти са в имоти на лица, които не са свързани с икономическата група „Златни пясъци“. Като посоченият с ирония участък от алеята пред хотел „Камчия“, където поради липса на тротоар за пешеходците била осигурена зона за движение с колчета. Това обстоятелство е вярно, но по цялото протежение на алеята от тази ѝ страна „Златни пясъци“ АД не притежава нито един имот. Всички обекти, които се намират там и заемат тротоара, принадлежат на трети лица. „Златни пясъци“ АД си е позволило единствено да изгради допълнителна пешеходна зона в собствения си имот – алеята.
Вероятно поради липсата на издържани правни аргументи кметът реши да защити позицията си срещу „Златни пясъци“ АД със съображения в сферата на естетиката и защита на основаните на нея интереси на гражданите на Варна в курортен комплекс „Златни пясъци“. За целта бяха използвани фотографии на зазимени павилиони, а не такива от летния сезон и опростени пояснения за заснетите ситуации. Абсолютно произволни бяха тълкуванията за пречките и опасностите за пешеходците. От години на територията на курортния комплекс не е имало злополуки с превозни средства. Ние, като собственици на инфраструктурата, се стремим да създаваме организация на движението, която да е в предимство на туристите и с правила, които да ограничават движението на превозните средства. А вида на затворените павилиони намираме за значително по-приличен от този на множеството изоставени и затворени бараки в град Варна. Сравнение с условията за движение на пешеходци не искаме да правим, защото няма да е в полза на територията на града. Същото можем да кажем и за несъстоятелните твърдения на кмета за възможностите за паркиране в комплекса. Ако заговорим критично за паркирането в град Варна, не само в синята зона, но и в жилищните квартали, ще съберем многократно по-голяма подкрепа от тази, която кметът би искал да има срещу нас. Провежданата публична кампания срещу “Златни пясъци“ АД през последните няколко дни има характер на опит за отклоняване предизборно на вниманието на обществеността от проблемите, възникнали с поставянето на павилиони за търговия в историческото ядро на Морската градина, с наличието на множество изоставени и неугледни бараки из града, както и от неудачните действия на общината, които увреждат облика на Варна.
Действията на кмета на Община Варна срещу „Златни пясъци“ АД са с откровен политически и икономически характер. Това следва от подмятанията му за министерството на туризма, за политическа обвързаност между субектите, които бранели преместваемите обекти, за лицата, които приватизирали курортния комплекс, за милионите, които тези приватизатори прибирали от наеми. Конкретни лица и факти кметът не посочи. Но многократно заяви, че занапред няма да има разрешения за поставяне на преместваеми обекти в комплекса „Златни пясъци“. Тук възниква въпрос за истинската цел зад създалата се ситуация. Дали тя не е да бъде засегнат икономически собственикът на бизнеса с отдаване под наем на преместваеми търговски обекти в курорта и да му бъде отнета възможността да „прибира милиони“. Тази цел може да бъде постигната с маскирането на действията и бездействията на общината като защита на желанието на варненци и туристите да посещават „Златни пясъци“ и морето непрестанно да е пред погледа им. Далеч от фактите бяха твърденията за проблеми на хотелиерите в резултат на наличието на преместваемите обекти в комплекса. Има официална статистика за заетостта на хотелската база от една страна, а от друга – хора от бранша туризъм с експертен капацитет, които, за разлика от кмета, са наясно с пазарните условия. Търговските павилиони и щандове в курортния комплекс не са били никога причина за спад на броя на нощувките в хотелите.
Без повод на брифинга често беше включван въпросът за приватизаторите на курортния комплекс. Обръщаме внимание на кмета, че през изминалите почти двадесет и три години многократно управляващи и прокуратура проверяваха приватизационната сделка за „Златни пясъци“ АД. Вероятно с надежда тя да бъде развалена и други собственици да успеят да влязат в комплекса. Не се получи. Приватизацията на курорта е била извършена съобразно закона.
В заключение ние заявяваме пред кмета, подчинената му администрация и обществеността, че ще търсим защита на правата и интересите си по установения в закона ред. Ще търсим отговорност от кмета заради откровената му цел да урони репутацията на „Златни пясъци“ АД. Ще търсим обезщетение за вредите, които ни причиняват незаконосъобразните действия на общината. Ще търсим и защита на правата си, произтичащи от постановените в наша полза съдебни решения, за да бъдат те изпълнени. Правовият ред ни осигурява тази възможност.

Сподели публикацията


Официален туристически портал на България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA