Община Балчик продава 77 имота
Община Балчик продава 77 имота
Slide
Slide
Slide
Slide

Балчик. Го­диш­на­та прог­ра­ма за раз­по­реж­да­не с об­щин­ски имо­ти в Бал­чик за 2019 г. за­ла­га пос­тъп­ле­ния от 2,357 ми­лио­на ле­ва. На 29 януа­ри тя бе прие­та от Об­щин­ския съ­вет. През го­ди­на­та ще се пред­ло­жат 21 обек­та под наем, а за про­даж­ба – 77 имо­та в Бал­чик, вил­на зо­на, по се­ла­та, съобщи радио Варна.

От продажба на земя се очаква да постъпят 950 хиляди лева, от продажба на сгради – 300 хиляди лева, а от учредено възмездно право на строеж – 10 хиляди лева. 980 хиляди лева са разчетени от отдаване под наем на земеделска земя, а от помещения и терени – 135 000 лева.

И тази година ще се предложат под наем павилиони и тротоарно право на Двореца и крайбрежната алея. Разделът за продажба включва парцели във вилна зона Белите скали, дворни места в Соколово, Царичино, Стражица, Пряспа, Сенокос, Тригорци, поземлени имоти в курортна зона Двореца, квар­тал “Ба­лик”, Ляхово, терен в про­миш­ле­на зо­на, както и земеделска земя в Оброчище, Ляхово, Сенокос и Църква.

Програмата е отворен документ и ще може да се актуализира през годината. Пред­стои да бъ­де пуб­ли­ку­ва­на на об­щин­ския сайт balchik.bg.

Сподели публикацията