София. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2019 г., е 3 097.1 хил., или с 2.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 4.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, съобщиха от Националния статистически институт. През септември 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 32.3% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.9% от нощувките на чужди граждани и 31.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 36.7%. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2019 г. се увеличава с 1.4% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 847.3 хил., като е регистрирано увеличение при българските граждани с 3.3% и намаление при чужденците с 0.1%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември2019г.,са 377.8хил. и са реализирали средно по 2.5нощувки. Чуждите граждани са 469.5 хил.и са реализирали средно по 4.6 нощувки, като 72.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2019г. е 36.4 %,като намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение със септември 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелитес 4 и 5 звезди -48.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди -32.1%, и с 1 и 2 звезди -20.2%. Приходите от нощувки през септември 2019 г. достигат 166.7 млн. лв., или с 1.5% повече в сравнение със септември 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 13.8%, докато тези от чужди граждани намаляват с 1.8%.