Slide
Slide

Шабла. С Решение на Министъра на околната среда и водите г-н Нено Димов от 4 февруари т.г. на община Шабла се предоставя за срок до 01.01.2036 г. безвъзмездно, за управление и ползване минералната вода на участък „Шабла – област Добрич, община Шабла“ на находище № 100 район „Североизточна България“ – подмезни води от Малм-валанжския водоносен хоризонт с темпаратура, по-висока от 20 градуса С – област Варна, област Добрич, област Шумен, съвпадащ с административната граница на община Шабла.
Решението беше взето на основание депозирано Заявление от кмета на община Шабла г-н Мариян Жечев в Министерството на околната среда и водите след одобрение на Общинския съвет.
Перспективите за оползотворяване на ресурсите на минерална вода на територията на община Шабла могат да бъдат обобщени в следните рамки: Лечебно-профилактични, оздравителни, рекреационни, спортни, естетически СПА – процедури и услуги; нови и допълнителни възможности за развитие на туристическия бизнес в града и общината; геотермално отопление и кондициониране на общински/обществени оздравителни, рекреационни и други центрове и заведения.
Управлението на минаралната вода ще обезпечи по-добро усвояване на природния ресурс и ще осигури допълнителен приход в общинския бюджет. Държавата и община Шабла ще загубят природния ресурс, който изтича в Черно море в случай, че община Шабла не се ангажира с управлението на минералната вода. Наложително е да се разшири кръга и активността на заинтересованите ползватели, за пълноценно усвояване на минералната вода, при съобразяване на наличния дебит и състав на водата. Стимулирането на инвестиционния интерес към находището на минерална вода ще даде път за осъществяване на нови инвестиционни намерения, което от своя страна ще повлияе положително върху развитието на община Шабла.
Управлението на минералната вода от община Шабла ще осигури нови работни места, ще има нови възможности за професионална и творческа реализация на кадри от стопанска, инженерно-техническа и медицинска квалификации.

Сподели публикацията