Slide
Slide

София. Българският туристически съюз (БТС) днес излезе с отворено писмо до членовете си. То е подписано от Атанас Сивков, Георги Гацин и доц. д-р. инж. Румен Драганов. Ето с каква позиция излиза туристическата организация:

Бихме искали да ви информираме, че на 10.02.2022 г. се проведе присъствено извънредно заседание на Управителния съвет на БТС. На него присъстваха следните членове на УС на БТС, избрани на проведения 51 Конгрес на БТС на 15.06.2019 г., а именно: Атанас Сивков – вр. и. д. председател, инж. Васил Николов – изпълнителен секретар, проф. д-р Атанас Георгиев, Зорница Радонова, Карел Маринович, Красимир Статков, Георги Димитров, Георги Гацин и доц. д-р инж. Румен Драганов. Присъстваха също председателят на Инспектората на БТС Стоян Иванов и членовете адв. Снежана Сутулова и Ивайло Мирчев. Заседанието бе ръководено от вр. и. д. председател на БТС г-н Атанас Сивков. От 15 членове на УС присъстват лично 9. Заседанието има кворум. То се проведе по предварително обявен дневен ред: Организационни въпроси в сдружение Български туристически съюз. Очакваме подробен протокол от събранието, подписан от вр. и. д. председател Атанас Сивков.

Предвид създадената извънредна ситуация, УС възложи на Атанас Сивков, Георги Гацин и Румен Драганов да подготвят за незабавно разпространение следната информация:

Свикването на извънредно присъствено заседание на УС на БТС е във връзка с проявеното нетипично поведение на изпълнителния секретар инж. Васил Николов, произтичащо от неизпълнението на решенията на проведеното на 20 януари 2022 г. заседание на УС на БТС, и по специално заради отказа му от незабавно писмено обявяване на взетото мотивирано решение за отлагане на Общото събрание на БТС от 26 февруари 2022 г. за 16 април 2022 г., при запазване на приетия от УС на БТС на 28.10.2021 г. дневен ред, без промяна на часа и мястото за провеждане на събранието. Воден от лични съображения за опазване на „законността”, инж. Николов е преценил, че решението на УС на БТС за отлагане на събранието е „незаконосъобразно”, иззел е всички пароли на комуникационните канали, социалните мрежи, сайта и официалната поща, и е поел лично оперативната дейност с тях. Провел е разговори с екипа на в. „Ехо“ и е поискал отстранените страници от бр. № 1 на в. Ехо за 2022 г. с публикацията на обявата за свикване на Общото събрание на 26 февруари 2022 г. да не бъде унищожавана, а предадена лично на него на място, различно от постоянния адрес на БТС. Издал е заповед до щатния персонал, че всяка тяхна дейност, свързана с комуникацията с дружествата, трябва да бъде съгласувана задължително с „прекия им ръководител”, а именно с „изпълнителния секретар”.

Инж. Николов се е свързал лично с туристическите дружества – членове на БТС, убеждавайки ги да присъстват на Общо събрание на 26 февруари 2022 година, и са уведомени „да са против смяната на датата”. Инж. Николов отказва да изпълнява решенията на УС, мотивирано взетото и напълно легитимно решение на УС на БТС и без да уведоми писмено членовете на организацията за това решение, предлага свое, което налага като „съобразено с желанието на повечето от неговите членове”. В тази връзка и убеден, че членовете на УС са „особено чувствителни към пренебрегване решенията на УС”, инж. Николов подава писмена оставка от заеманата от него длъжност, ведно с отправени внушения за предстоящо отстраняване на щатния персонал, заплаха с недоволства от туристическите дружества и откровени неистини по адрес на членовете на УС, като напуска заседанието на УС. Присъстващите на заседанието двама юридически съветници, поканени от вр. и. д. председател г-н Сивков, категорично потвърдиха, че законната дата, определена за провеждане на ОС на БТС е 16 април 2022 г. и всякакви внушения за „незаконност” са

изключени, включително направените писмени заявления от адвокат Сутулова. Напротив, налице е опит за разделяне на членовете на БТС, компрометиране работата на организацията, създаване на списъци и поемане на ангажименти за включване като членове на УС на БТС на лица, външни на организацията, предварително предрешаване на избор на членове на УС и председател на БТС, както и несъгласувана с вр. и. д. председател и с УС на БТС свръхактивност

на изпълнителния секретар. Инж. Николов заяви, че не е ползвал командировки, разрешени от вр. и. д. председателя, а е пътувал из цялата страна на лични разноски (кой е платил разходите за гориво и амортизация? отговорът е: БТС), за да убеждава членовете на Съюза за несъобразяване с решенията на УС на БТС, като в това време доброволно е отсъствал от работното си място. Отсъствието на инж. Николов от работното му място, самоволното водене на преговори и кореспонденция, подписването на договори без утвърдения от УС на БТС базов договор и без инфлационни клаузи, подписването на споразумения, противоречащи на правния интерес на БТС и др., показват грубо неразбиране на задълженията на изпълнителния

секретар. Отхвърлянето на отчета за дейността на инж. Николов за отчетния период на заседанието на УС на БТС на 20-ти януари 2022 година изглежда провокира неговото изненадващо деструктивно поведение, изразено в пряко саботиране дейността на Съюза.

УС не приема какъвто и да е опит на разделяне на членовете на УС или на членовете на ОС на БТС, тяхното противопоставяне и подмяна на действително тежките за решаване проблеми пред Съюза от който и да е друг, вместо самите членове и техните организации. Ние сме за търсене на най-добрите възможности да бъдем заедно, да продължим тежката и изстрадана от всеки един от нас битка за възстановяване организационното, финансовото и материалното състояние на Съюза. Не търсим „виновни” и „невинни”, а решения, които да превърнат БТС в Национална организация за спортно-туристическа дейност, в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, и да продължим по-нататъшната си дейност.

УС на БТС прие с единогласие оставката на инж. Васил Николов и отстрани от водене на юридически дела на БТС адв. Снежана Сутулова. УС на БТС избра с единогласие за изпълнителен секретар Лъчезар Лазаров, който представи своята визия за бъдещето на БТС, която е съпоставима с добрите намерения на всеки един от членовете на УС и на Инспектората на БТС, които изразиха своето отношение и желание да бъдем единни.

Уверени сме, че заедно ще намерим пътя към доброто бъдеще на Съюза и ще вземем най-правилните решения на свиканото Общо събрание на БТС на 16 април 2022 година, при така обявения дневен ред.

Сподели публикацията