С 2 физически лица и 3 юридически лица на събранието на акционерите!!! 

3_95Покриват натрупаните загуби в периода 2010-2013 г. в размер на 14 150 902,11 лв от резервите на АД, акционерите на „Слънчев бряг“ АД отново остават без дивидент.

На редовното общо събрание на акционерите в „Слънчев бряг”АД от данните на направената регистрация в залата на Главна дирекция присъстваха представители на 1 723 831 акции от всичко 1 957 808 броя акции с право на глас или 88,05 % от акциите имащи право на глас, от които лично бяха представени: 2 физически лица: Аспарух Пламенов Иванов с 5 340 броя акции и Никола Димитров Борисов с 3 броя и юридически лица: „Слънчев бряг холдинг”АД, чрез един от представителите си- Николай Любенов Николов /изпълнителен директор/ и „Слънчев бряг туризъм”ЕООД, чрез законния си представител- управител Николай Любенов Николов, а чрез пълномощнк- 1 468 356 броя акции /Министър на туризма, чрез упълномощения представител Димитър Веселинов Димитров/.

Установи се, че данните са документирани в Списъка на присъстващите акционери срещу подпис,представляващ неразделна част от настоящия протокол.По този начин заседанието бе редовно, с необходимия кворум и съгласно закона и Устава на дружеството в обявлението на дневния ред.                                                                     

В списъка на присъстващите акционери върху него лично или чрез представители  се установи,че присъстват 5 /пет/ броя: Министреството на туризма, брой акции 1 468 356, съставляващ 75 %,Аспарух Иванов, брой акции 5 340, съставляващи 0,27 %,”Слънчев бряг холдинг”АД, брой акции 196 142, съставляващи 10,02 %, ”Слънчев бряг туризъм”ЕООД, брой акции 53 990, съставлващи 2,76 %, Николай Димитров Борисов, брой акции 3, съставляващи 0,00 %. По процедурно решение №2 Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг”АД допусна на заседанието присъствие на трети лица, които не са акционери, а именно Максим Момчилов-журналист.

Заседанието се откри и води от Силвия Димитрова-директор на дирекция „Правно обслужване и връзки с инвестициите”-прeдседател на комисията за регистрация,със заповед №10/05.06.2019 на изпълнителния директор на „Слънчев бряг”АД. 

Акционерите на „Слънчев бряг“ АД – к.к. Слънчев бряг остават без дивидент – и за миналата година. Това става ясно от проведеното редовно общо събрание на акционерите заседавали на 7 юни. Акционерите обсъдиха доклада на съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет.

И през миналата година основната дейност на „Слънчев бряг“ АД е поддържането на инфраструктурата на едноименния черноморски курорт, което от ключово значение за функционирането на отделните туристически обекти в него.

От началото на 2009 г. дружеството има проблеми със собствениците на тези обекти за плащането на такса за поддръжката на инфраструктурата, което се отразява и върху приходите на туристическото дружество. Те се допълват и от продажбата ел.енергия от фотоволтаичната централа на „Слънчев бряг“ АД и продажбата на нефинансови активи – поземлени имоти и обекти.

Финансовият резултат от дейността на дружеството е загуба от 116 хил. лева през 2018 г., и няма да се разпределя печалба, няма и да се изплащат дивиденти. Една от основните причини за това е големият размер на разходите за амортизации, които фирмата плаща, отбелязват мениджърите в своя доклад.

Тези харчове се запазват високи поради голямата стойност на дълготрайните активи на „Слънчев бряг“ АД. През последните две години се наблюдава намаление на размера на плащанията за амортизация, което пък е следствие от големия обем на ДМА, които са изцяло амортизирани вече.

Все пак повишението на приходите от дейността на туристическото дружество през миналата година спомагат за свиване на загубата, след като тя е била в размер на 611 хил. лева през 2017-а.

РОСА на 7 юни по т.7 реши покриване на натрупаната загуба в периода 2010-2013 г. в размер на 14 150 902.11 лева от резервите на дружеството, а загубата от 2018 г., както и тези от периода 2014-2017 г., да останат във фонд „Неразпределени загуби от минали години“.                                                                                                                 По т.8 се реши за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през периода от 1 януари до 31 декември 2018 г. Акционерите приеха доклада и за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на борда за миналата година.

По т.9 ОС избра Одитния комитет на дружеството регистриран одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016“ ЕООД за одитиране на годишния финансов отчет за 2019г. и препоръка за сключване на договор с него.

Максим МОМЧИЛОВ, НесебърНювс

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA